چگونگی مشاوره نگارش پایان نامه

بررسی تعاریفی که در فرهنگ های مختلف دربارة پایانه نامه یا رساله وجود دارد نشان می‌دهد اغلب تعاریف رسمی، بین دو اصطلاح تمایز قایل نمی‌شوند. فرهنگ لغت آنلاین مریام وبستر، رساله را چنین تعریف می‌کند: «نوشتة مفصلی که معمولاً دربارة یک موضوع است و به طور مشخص برای دریافت درجة دکتری تهیه می‌شود». همین فرهنگ لغت، پایان نامه را چنین تعریف می‌کند: «رساله ای که دربردارندة نتایج پژوهش اصیل است، یک دیدگاه خاص را تأیید می‌کند و به ویژه برای دریافت درجة دانشگاهی نوشته می‌شود». فرهنگ لغت آکسفورد، رساله را این طور تعریف می‌کند: «گزارش پژوهش مفصلی که به ویژه برای دریافت درجه مدرک دانشگاهی نوشته می‌شود». پایان نامه را نیز چنین تعریف می‌کند: «گزارش پژوهشی یا رسالة مفصلی که براساس یافته های پژوهشگر نوشته می‌شود و بخشی از فعالیت هایی است که برای دریافت مدرک دانشگاهی انجام می‌شود».

همان طور که این تعریف ها نشان می‌دهند هیچ تمایز روشنی بین اصطلاح پایان نامه یا رساله وجود ندارد. هردو تعریف مربوط به پایان نامه، شامل رساله نیز می‌شوند.

در بیشتر دانشگاه های آمریکا بین پایان نامه و رساله تفاوت قائل می‌شوند و اصطلاح «پایان نامه» را برای فالیت پژوهشی دورة کارشناسی ارشد به کار می‌برند و برای کار پژوهشی دورة دکتری از اصطلاح «رساله» استفاده می‌کنند. البته این تمایزگذاری در همة دانشگاه ها پذیرفته شده نیست و برخی اعضای هیأت علمی، رسالة دکتری را نیز پایان نامه خطاب می‌کنند. در سراسر این کتاب، اصطلاح «رساله» یعنی پژوهش تجربی اصیل که برای دریافت، درجة دکتری انجام می‌شود و «پایان نامه» یعنی پژوهش تجربی که برای دریافت درجة کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

با وجود اختلاف نظر دربارة تعریف اصطلاحات، بیشتر اعضای هیأت علمی بر سر کارکردهای عمومی پایان نامه و رساله توافق دارند. یکی از اهداف عمدة پایان نامه و رساله این است که مهارت های پژوهشی دانشجو سنجیده شود. هدف دیگر این است که میزان تسلط دانشجو در یک زمینة تخصصی ارزیابی شود. برخی فرایند رساله را ارزیابی تسلط دانشجو بر جنبه های فنی پژوهش می‌دانند (دانش و توانایی به کار بستن اصول طرح پژوهش، روش های آماری و غیره). بنابراین هدف رساله، بررسی توانایی دانشجو در انجام پژوهش، مستقل است. یافته های رساله، سهم مهمی در پیشبرد دانش دارند.
پایان نامه نیز باید به دانش عمومی کمک کند. با وجود این، در پایان نامه کمتر بر اصالت تأکید می‌شود و دانشجویان معمولاً کمک و راهنمایی بیشتری می‌گیرند. گاهی دانشجویان کارشناسی ارشد، پژوهشی را که قبلاً انجام شده است تکرار می‌کنند. علاوه بر این، دانشجویان کارشناسی ارشد به ندرت می‌توانند کار پژوهشی مستقل انجام دهند در حالی که دانشجویان دکتری باید بتوانند مستقل کار کنند.

رساله ها و پایان نامه ها کارکرد آموزشی نیز دارند. با انجام رساله یا پایان نامه مهارت های پژوهشی را یاد می‌گیرید و دربارة یک زمینة تخصصی اطلاعات کسب می‌کنید. همچنین باید توانایی تفکر انتقادی را در خود پرورش دهید، کارهای پژوهشی دیگران را یکپارچه کنید و آنهار ا گسترش دهید و با جامعة علمی به صورت دقیق و حرفه ای ارتباط برقرار کنید. در حالت آرمانی، فرایند پژوهش موجب می‌شود برای جنبه های تجربی رشتة خود ارزش بیشتری قایل شوید و به نقش تان در تولید علم افتخار کنید.
چهارچوب کلی پایان نامه و رساله