انتخاب استاد راهنما و موضوع

پیدا کردن موضوع پژوهش بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دشوارترین کار باشد این دشواری به دلیل دو تصور اشتباه است. اشتباه اول این است که برخی دانشجویان فکر می‌کنند کارشان باید «شاهکار» باشد و اشتباه دوم این است که فکر می‌کنند هر موضوعی برای پایان نامه مناسب است. هر چند بسیاری از استادان موضوع های غیرمعممول یا پیش پا افتاده را برای دانشجویان کارشناسی می‌پذیرند، باید دربارة انتخاب این گونه موضوع ها تأمل کنید و موضوع سطح بالاتری انتخاب کنید.
چرا این دو تصور اشتباه هستند؟ خطای «شاهکار بودن» نشان دهندة تفکر غیرواقع بینانه است در حالی که خطای «موضوعِ در حد کارشناسی» نشان دهندة تفکرِ محدود است، استادان راهنما و مشاور، خطای «شاهکار بودن» را ترجیح می‌دهند. هردو نوع خطا نشانة برداشت نادرست از واقعیت هستند. خطای «شاهکار بودن» حداقل نشانة این است که دانشجو تمایل دارد کارکند! این خطاها در افرادی که مستقیماً با پژوهش سروکار داشته اند بیشتر رخ می‌دهند. بنابراین دانشجویان کارشناسی ارشد احتمالاً بیشتر از دانشجویان دکتری مشکل دارند. اگر قبلاً فعالیت های پژوهشی انجام دادهاید احتمالاً چند موضوع پژوهشی در ذهنتان هست. موضوع پژوهشی شما احتمالاً گسترش منطقی پژوهش هایی است که قبلاً با استادان و دانشجویان انجام داده اید. اما اگر موضوع پژوهشی ندارید، پیدا کردن زمینة پژوهشی مناسبی که بر پژوهش های گذشته استوار باشد ممکن است کمی دشوارتر شود. اگر دانشجوی کارشناسی ارشد هستید، ممکن است استاد راهنمایتان به شما ایدة پژوهشی بدهد. راه دیگر این است که پژوهش های دیگران را تکرار کنید یا گسترش دهید. اگر دانشجوی دکتری هستید، موضوع پژوهشی شما باید جدید باشد و پژوهش باید چیز تازه ای به علم اضافه کند.

دو راه برای پیدا کردن موضوع پژوهشیِ ماندگار وجود دارد. نخست این که موضوع یا زمینة پژوهشی را مشخص کنید- مثلاً حافظة کوتاه مدت، پرخاشگری کودکان، حمایت اجتماعی، پردازش اطلاعات. این کار نسبتاً آسان است و به شما کمک می‌کند تا بتوانید دربارة موضوع پژوهش با دیگران صحبت کنید. وقتی موضوع را انتخاب کردید می‌توانید گام دوم را بردارید، یعنی می‌توانید سؤال ها یا فرضیه ها را مطرح کنید. چون سؤال ها و فرضیه ها جزئی ترند، باید بیشتر دربارة آنها فکر کرد. بسیاری از دانشجویان نوشتن سؤال ها یا فرضیه ها را دشوار تر از انتخاب موضوع کلی پژوهش می‌دانند.
ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید